استانبول 7 شب ویژه ژانویه

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  12,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,330,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,890,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,380,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,730,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,080,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات تور
پرواز رفت و برگشت
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری با ناهار
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات

 • تمامی پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی خریدار می باشد
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است
 • جهت کانفرم نمودن تور و نرخ نهایی تور در تاریخ مدنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید 

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) با شماره 02143000064 و خارج از ساعت اداری،با  شماره 09369581572 تماس حاصل بفرمایید.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید