استانبول ارزان 4شب

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات تور
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
پرواز هواپیمایی قشم ایر
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری با ناهار
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات

 • تمامی پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی خریدار می باشد
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است
 • جهت کانفرم نمودن تور و نرخ نهایی تور در تاریخ مدنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید 

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) با شماره 02143000064 و خارج از ساعت اداری،با  شماره 09369581572 تماس حاصل بفرمایید.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید