ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 اردیبهشت

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
عدنان مندرس

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
پرواز هواپیمایی قشم ایر
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات
برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر در ساعات اداری ( 9صبح تا 17:30عصر) با شماره تلفن 02143000064 و خارج از ساعت اداری با شماره تلفن 09369581572 تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید