4 شب کوالالامپور + 3 شب لنگکاوی ویژه نوروز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/02 ساعت حرکت: 01:00 شرکت حمل و نقل : Mahan Air
IKA KUL
مدت سفر : 08:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  85,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  85,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  85,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  85,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  87,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  95,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  110,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  101,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  140,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  112,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  142,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  149,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  117,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  153,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  123,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  164,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  97,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  133,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  184,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  110,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  100,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید