تور ارمنستان ویژه نوروز 7 شب 8 روز

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
خدمات تور
مسئولین تور
توضیحات
   

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید