تور ارمنستان ویژه نوروز 4 شب 5 روز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/28 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : Qeshm Air
IKA EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 17:00 شرکت حمل و نقل : Qeshm Air
EVN IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
خدمات تور
مسئولین تور
توضیحات
   

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید