تور ارمنستان ویژه نوروز 3 شب 4 روز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/28 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : Qeshm Air
IKA EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/01 ساعت حرکت: 17:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
EVN IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
خدمات تور
مسئولین تور
توضیحات
  

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید