استانبول 3 شب ویژه نوروز

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,480,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات تور
پرواز هواپیمایی ایران ایر
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
گشت شهری با ناهار
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات
 • تمامی پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی خریدار می باشد
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است
 • جهت کانفرم نمودن تور و نرخ نهایی تور در تاریخ مدنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید 

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) با شماره 02143000064 و خارج از ساعت اداری،با  شماره 09369581572 تماس حاصل بفرمایید.

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید