کوالالامپور ویژه دی

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/07 ساعت حرکت: 02:50 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
KUL IKA
مدت سفر : 02:15 Economy
تاریخ حرکت : 1402/11/16 ساعت حرکت: 14:50 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
IKA KUL
مدت سفر : 02:15 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,759,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,339,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,253,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,542,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,512,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,951,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,043,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,986,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,814,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,001,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,883,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,675,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,288,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,803,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,459,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,536,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,459,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,301,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,817,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,301,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,555,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,947,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,231,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,575,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,087,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,633,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,243,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,143,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,219,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,143,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,731,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,501,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,687,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,743,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,323,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,743,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,689,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,844,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,527,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,076,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,949,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,609,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,429,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,651,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,123,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,184,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,175,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,256,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,473,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,566,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید