استانبول 4 شب ویژه ژانویه

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,760,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,700,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,130,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,680,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات تور
پرواز رفت و برگشت
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری با ناهار
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات

 • تمامی پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی خریدار می باشد
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است
 • جهت کانفرم نمودن تور و نرخ نهایی تور در تاریخ مدنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید 

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) با شماره 02143000064 و خارج از ساعت اداری،با  شماره 09369581572 تماس حاصل بفرمایید.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید