استانبول ویژه بلک فرایدی

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  14,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,860,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,070,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,080,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
گشت شهری با ناهار
بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
مسئولین تور
توضیحات
برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) با شماره 02143000064 و خارج از ساعت اداری،با  شماره 09369581572 تماس حاصل بفرمایید.
 • تمامی پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی خریدار می باشد
 • جهت کانفرم نمودن تور و نرخ نهایی تور در تاریخ مدنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید 
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید