استانبول 7 شب لحظه آخری

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
:کارت واکسن دیجیتال
خدمات تور
پرواز هواپیمایی قشم ایر
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری با ناهار
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات
 • تمامی پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی خریدار می باشد
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است
 • جهت کانفرم نمودن تور و نرخ نهایی تور در تاریخ مدنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید 

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) با شماره 02143000064 و خارج از ساعت اداری،با  شماره 09369581572 تماس حاصل بفرمایید.


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید