توردبی ارزان 4شب

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
اسکن از صفحه اول پاسپورت و شناسنامه
اسکن از عکس پرسنلی
اسکن از کارت ملی
خدمات تور
پرواز هواپیمایی ایران ایرتور
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
اخذ ویزا
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات
برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور دبی در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) با شماره 02143000064 و خارج از ساعت اداری،با  شماره 09369581572 تماس حاصل بفرمایید.
 • تمامی پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی خریدار می باشد
 • جهت کانفرم نمودن تور و نرخ نهایی تور در تاریخ مدنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید 
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید