تور استانبول 7 شب و 8 روز

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
:با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری با ناهار
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات

برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول با مناسب‌ترین قیمت‌ها لطفا از طریق شماره تلفن 02143000064 با کارشناسان هورام گشت در ارتباط باشید.

آژانس مسافرتی هورام گشت تاج هر روز در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) پاسخگوی شما است، در صورت تمایل به بر قراری ارتباط در ساعات غیراداری، لطفا با شماره 09369581572 در تماس باشید.

 • تمامی پروازها چارتر است و قابل استرداد نخواهد بود
 • برای دریافت نرخ نهایی و کانفرم کردن تور لطفا با کانتر مربوطه تماس بگیرید
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید