تور استانبول 6 شب و 7 روز

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
:با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری با ناهار
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات

برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول با مناسب‌ترین قیمت‌ها لطفا از طریق شماره تلفن 02143000064 با کارشناسان هورام گشت در ارتباط باشید.

آژانس مسافرتی هورام گشت تاج هر روز در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) پاسخگوی شما است، در صورت تمایل به بر قراری ارتباط در ساعات غیراداری، لطفا با شماره 09369581572 در تماس باشید.

 • تمامی پروازها چارتر است و قابل استرداد نخواهد بود
 • برای دریافت نرخ نهایی و کانفرم کردن تور لطفا با کانتر مربوطه تماس بگیرید
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید