تور استانبول 5 شب و 6 روز

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,100,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
:با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری با ناهار
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات

برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول با مناسب‌ترین قیمت‌ها لطفا از طریق شماره تلفن 02143000064 با کارشناسان هورام گشت در ارتباط باشید.

آژانس مسافرتی هورام گشت تاج هر روز در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) پاسخگوی شما است، در صورت تمایل به بر قراری ارتباط در ساعات غیراداری، لطفا با شماره 09369581572 در تماس باشید.

 • تمامی پروازها چارتر است و قابل استرداد نخواهد بود
 • برای دریافت نرخ نهایی و کانفرم کردن تور لطفا با کانتر مربوطه تماس بگیرید
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید