تور استانبول 3 شب و 4 روز

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
:با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری با ناهار
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات

برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول با مناسب‌ترین قیمت‌ها لطفا از طریق شماره تلفن 02143000064 با کارشناسان هورام گشت در ارتباط باشید.

آژانس مسافرتی هورام گشت تاج هر روز در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) پاسخگوی شما است، در صورت تمایل به بر قراری ارتباط در ساعات غیراداری، لطفا با شماره 09369581572 در تماس باشید.

 • تمامی پروازها چارتر است و قابل استرداد نخواهد بود
 • برای دریافت نرخ نهایی و کانفرم کردن تور لطفا با کانتر مربوطه تماس بگیرید
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید